VSS-Solutions-universell-utforming-tek17.jpg (1)

Kartlegging og planlegging

Vi starter alle prosjekt der vi kartlegger behov, og tar beslutninger ut fra dette for å finne frem til best mulig tiltak. God planlegging gir flyt i gjennomføringen av prosjektet og er viktig for både oss og kunden.    

 

Kompetanse innen gjeldende regelverk

VSS Solutions as følger standarder for universell utforming:

TEK 17
Forskrift om tekniske krav til byggverk. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

NS 11001-1:2018
Universell utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Det konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. Se Standard Norge: www.standard.no

 

Les om «Estetisk, trygt og tilgjengelig – en veileder for riktig uforming av bygg» utgitt av Norges Blindeforbund.

 

Ta kontakt med oss –

vi bistår dere med å kartlegge deres behov innen univesell utforming!