Kartlegging og planlegging

 

 

Ved at gode råd kommer tidlig i prosessen kan riktige beslutninger tas og ressurser spares.

Et prosjekt starter med kartlegging hvor behov avdekkes. Beslutninger og tiltak gjøres på bakgrunn av dette.

God planlegging gir god gjennomføring i prosjektet samt forutsigbarhet for kunde og oss.

Grunnlag for best mulig økonomi i prosjektet legges ved at VSS Solutions as bistår kunde fra start.

 

Kompetanse innen gjeldende regelverk

VSS Solutions as følger standarder for universell utforming:

TEK 17
Forskrift om tekniske krav til byggverk. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

NS 11001-1:2018
Universell utforming av alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Det konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. Se Standard Norge: www.standard.no

 

Les om Ledelinjer og veifinning og «Estetisk, trygt og tilgjengelig – en veileder for riktig uforming av bygg» utgitt av Norges Blindeforbund.

 

Ta kontakt med oss –

vi bistår dere med å kartlegge deres behov innen univesell utforming!