UU-Trond-Bredesen.jpg

Universell utforming

Hva betyr Universell Utforming?

Universell Utforming er forklart som:

Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming [NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet].

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Universell utforming handler om å skape et mer inkluderende samfunn. Det skal ikke være spesialtilpassing til enkeltpersoner eller grupper, men løsinger som sikrer god tilgjengelighet og er tilpasset alle. Dette er forankret i Diskriminerings-og tilgjengelihetsloven som ble innført i 2009.

I loven står det også at at «offentlige og private virksomheter som retter seg mot allmennheten, plikter å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon».

Det er virksomheten og ikke byggeier som har det faktiske ansvaret for at lokalet er universelt utformet.

Dette betyr at den som for eksempel driver butikk, vil ha denne plikten.